RVDB
Stedebouw

Subliem sublime ... English summary ...

Rob van der Bijl & Jake Wiersma, 2006-2017

Een toegepast onderzoek naar sublieme ervaring in ruimte en landschap


Kust Friesland ter hoogte van Holwerd en Blije. Foto: Rob van der Bijl, 19 augustus 2016.

In het verstedelijkte, volgelopen landschap van Nederland zijn de voorwaarden voor sublieme ervaring grotendeels verdampt. Vooruitlopend op onze definitie van het sublieme veronderstellen we dat met het opgeven van het begrip ‘open ruimte’ (in het verleden vaak ongelukkig aangeduid als ‘bufferruimte’ en onhandig afgedwongen met ‘rode contouren’) de weg is vrijgemaakt voor nihilistische en technocratische ruimtelijke ordening. Symbolisch voor deze omslag of paradigmaverschuiving is een moment ergens in 2002 waarop duidelijk wordt dat de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening nimmer officieel zal worden vastgesteld.
Toch geloven we dat het de moeite waard is om de bestaande voorwaarden, maar eveneens de te ontwerpen voorwaarden voor sublieme ervaring te verkennen in de landschappen van Wadden en Zeeland, van de grote rivieren en polders, of van de oude woeste gronden, maar ook van de Noordzee. Als onderdeel van het Waddenlandschap is de Friese kust een van onze casussen.
We richten ons op drie projecten die respectievelijk gericht zijn op het verkennen van cultuurhistorische afbakening van het begrip subliem, kunstzinnige visualisering van sublieme ervaring en ten slotte ontwerpmatige ingrepen in stad en landschap om condities voor sublieme ervaring te optimaliseren.


Badlands, VS, Zuid-Dakota. Foto: Rob van der Bijl, 22 juli 2009.

In tegenstelling tot de banale en de esthetische ervaring is de sublieme ervaring sterk persoons- en situatiegebonden. Stedebouwkundigen Rob van der Bijl en Jake Wiersma doen als spin-off van hun reguliere werk al jarenlang onderzoek naar het sublieme, en sublieme ervaringen in natuurlijke, maar juist ook in kunstmatige landschappen. Eén van hun leermeesters is de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright die in 1935 de Badlands in Zuid-Dakota bezocht: "I've been about the world a lot, and pretty much over our own country but I was totally unprepared for the revelation called the Dakota Bad Lands... What I saw gave me an indescribable sense of mysterious elsewhere - a distant architecture, ethereal..., and endless supernatural world more spiritual than earth but created out of it."


Reuzegebergte (Riesengebirge) / Voor zonsopgang in de bergen, Caspar David Friedrich, 1830-1835. Courtesy: The Yorck Project.

Het landschap is al sinds de 18e eeuw een bron van sublieme ervaringen geweest. Aanvankelijk riep vooral de woeste natuur die ervaring op. Men zocht een wereld, die wezenlijk verschilde van de eigen vertrouwde omgeving. Het cultuurlandschap werd in die tijd door velen zelfs als banaal ervaren. Maar naarmate er meer mensen in steden gingen wonen, emancipeerde het cultuurlandschap zich ook tot 'verheven natuur'. Naast de woeste natuur werd de 'kalme verhevenheid' van het pastorale vergezicht een bron van sublieme ervaring, zoals op de schilderijen van Caspar David Friedrich. De schilder bracht zijn missie als volgt onder woorden: "The artist should paint not only what he sees before him, but also what he sees within him. If, however, he sees nothing within him, then he should also refrain from painting that which he sees before him. Otherwise, his pictures will be like those folding screens behind which one expects to find only the sick or the dead." (Busch, Werner (2003), Caspar David Friedrich: Ästhetik und Religion, Munich: C.H. Beck).


MoonTaurus Littrow Vallei, Apollo 17 snapshot van de Lunar Rover Vehicle en omringend landschap, december 1972. Courtesy: NASA.

Het sublieme heeft in de kunsthistorie verschillende betekenissen gehad, die alle in elkaars verlengde liggen - het ontzagwekkende, het verhevene, het onbegrensde, het buitengewone, het heilige. Edmund Burke (1729-1797) gaf als eerste een systematische beschrijving van het sublieme (dan laten we gemakshalve het werk van zijn tijdgenoot en mede-filosoof Immanuel Kant (1724-1804) vooralsnog buiten beschouwing; evenals het latere werk van Arthur Schopenhauer (1788-1860)). Burke onderscheidde in zijn werk strikt het sublieme van het esthetische. Het esthetische was volgens hem liefelijk, aangenaam voor de zintuigen, het sublieme daarentegen was vreeswekkend, woest en soms zelfs afstotend. Het esthetische was in zijn ogen gebaseerd op conventies, het sublieme werkte op het gevoel. In de loop der tijd heeft het sublieme verschillende betekenissen gekregen. Maar de kern is een gevoel van verheffing, het uitstijgen boven de dagelijkse ervaringen, zoals ultima forma mogelijk binnen het buitenaardse landschap van de maan, door Buzz Aldrin (tweede astronaut op de eerste bemande maanmissie Apollo 11) getypeerd als “magnificent desolation”. Harrison "Jack" Schmitt (astronaut/geoloog van Apollo 17, de laatste bemande maanmissie tot nu toe) herinnert zich zijn sublieme ervaring van het maanoppervlak: "The orange soil never looks as orange to you in a picture as it did to us while we were on the moon."


Tokyo, Japan. Foto: Rob van der Bijl, 4 april 2008.

Het buitenaardse landschap, of het aardse, pastorale vergezicht, of de persoonlijke ervaring van traag natuurlijk of stedelijk landschap zijn niet de enige bronnen van de moderne sublieme ervaring. Behalve voor fenomenale landschappen op aarde of elders in het universum zijn er voor de fijnproevers ook nieuwe stedelijke landschappen, bijvoorbeeld de skyline van metropolitaan territorium. Zo is de ervaring van schaal en maat in Tokyo subliem. Deze ongrijpbare metropool is uitgestrekt, oogt traag in de nacht, maar bezit onmiskenbaar een extreem hoge dynamiek. De Japanse schrijver Haruki Murakami brengt de sublieme ervaring van Tokyo als volgt onder woorden: “Eyes mark the shape of the city. Through the eyes of a high-flying night bird, we take in the scene from midair. In our broad sweep, the city looks like a single gigantic creature – or more like a single collective entity created by many intertwining organisms. … To the rhythm of its pulsing, all parts of the body flicker and flare up and squirm. Midnight is approaching, and while the peak of activity has passed, the basal metabolism that maintains life continues undiminished, producing the basso continuo of the city’s moan, a monotonous sound that neither rises nor falls but is pregnant with foreboding.” (Haruki Murakami: AFTER DARK, Tokyo 2004)

Naar RVDB...

Top...

English summary...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

RVDB
Urban Planning

Sublime

Rob van der Bijl & Jake Wiersma, 2006-2017

An applied research into sublime experience in space and landscape


Friesland coast at Holwerd and Blije (Netherlands). Photo: Rob van der Bijl, August 19, 2016.

Conditions for sublime experience have been largely evaporated in nowadays Dutch landscapes. Still we believe it makes sense to investigate existing and newly designed conditions in many territories. Our first case is the landscape of the Friesland coast (Netherlands).


Badlands, USA, South Dakota. Photo: Rob van der Bijl, July 22, 2009.

Urban planners Rob van der Bijl and Jake Wiersma investigate the sublime, i.e. sublime experiences of natural and artificial landscapes. One of their references is the American architect Frank Lloyd Wright who once visited the Badlands (South Dakota, 1935): "I've been about the world a lot, and pretty much over our own country but I was totally unprepared for the revelation called the Dakota Bad Lands... What I saw gave me an indescribable sense of mysterious elsewhere - a distant architecture, ethereal..., and endless supernatural world more spiritual than earth but created out of it."


Giant Mountains (Riesengebirge) / Before sunrise in the mountains, Caspar David Friedrich, 1830-1835. Courtesy: The Yorck Project.

The paintings of Caspar David Friedrich reflect sublime experiences in 19th century perspective on 'splendid nature': "The artist should paint not only what he sees before him, but also what he sees within him. If, however, he sees nothing within him, then he should also refrain from painting that which he sees before him. Otherwise, his pictures will be like those folding screens behind which one expects to find only the sick or the dead." (Busch, Werner (2003), Caspar David Friedrich: Ästhetik und Religion, Munich: C.H. Beck).


MoonTaurus Littrow Valley, Apollo 17 snapshot of Lunar Rover Vehicle and surrounding landscape, December 1972. Courtesy: NASA.

According theories of art history the sublime represented various meanings. Edmund Burke was the first who systematically defined the sublime. He distinguished strictly between the sublime and the aesthetic. The latter reflects the common and the pleasure that are both based on conventions. The sublime surpasses daily experiences and primarily reflects splendidness, in ultima forma possible within the extra-terrestrial landscape of the moon, like “magnificent desolation” according Buzz Aldrin (second astronaut of Apollo 11 the first manned mission to the moon). Harrison "Jack" Schmitt (astronaut/geologist of Apollo 17, the last manned moon mission so far) recalls his sublime experience on the moon surface: "The orange soil never looks as orange to you in a picture as it did to us while we were on the moon."


Tokyo, Japan. Photo: Rob van der Bijl, April 4, 2008.

Like extra-terrestrial landscapes artificial landscapes on earth could also act as source of modern sublime experiences. The Japanese writer Haruki Murakami expresses his sublime experience of the urban landscape of metropolitan Tokyo: “Eyes mark the shape of the city. Through the eyes of a high-flying night bird, we take in the scene from midair. In our broad sweep, the city looks like a single gigantic creature – or more like a single collective entity created by many intertwining organisms. … To the rhythm of its pulsing, all parts of the body flicker and flare up and squirm. Midnight is approaching, and while the peak of activity has passed, the basal metabolism that maintains life continues undiminished, producing the basso continuo of the city’s moan, a monotonous sound that neither rises nor falls but is pregnant with foreboding.” (Haruki Murakami: AFTER DARK, Tokyo 2004)

To RVDB...

Top...

 

 

(C) Texts & all photos: RVDB, Amsterdam 2006-2017

Home...